Универзитетски глас

Весникот Универзитетски глас содржи написи кои се однесуваат на работата на Универзитетот, активностите на наставниот и професионалниот кадар, како и активностите на студентите. Неговата содржина е прилагодена на нивото на обичниот читател кој преку неа се запознава со состојбите во Универзитетот.

Универзитетски глас бр.33

Универзитетски глас бр.34

Универзитетски глас бр.35

Универзитетски глас бр.39


Scroll to Top