Додипломски студии

Додипломски студии

Првиот циклус на универзитетските студии трае од три до четири години и со неговото завршување се стекнуваат од 180 до 240 ЕКТС кредити. Студентите кои ги завршиле додипломските студии се стекнуваат со соодветна Диплома за стручни студии – по завршување на студиска програма во траење од три години, односно 180 ЕКТС кредити или Диплома за академски студии – по завршувањето на студиска програма во траење од најмалку три години, односно најмалку 180 ЕКТС кредити во зависност од организирањето на студиите во посебната високообразовна единица во состав на УКЛО.
Академските студиски програми од додипломските студии ги оспособуваат студентите за влез во вториот циклус на универзитетски студии, а академскиот назив којшто студентите го добиваат по нивното завршување гласи bachelor.
Листа на изборни предмети на едниците на УКЛО:
1. Технички факултет
2. Економски факултет
3. Факултет за туризам и угостителство
4. Педагошки факултет
5. Факултет за биотехнички науки
6. Факултет за безбедност
7. Правен факултет
8. Технолошко-технички факултет
9. Факултет за информатички и комуникациски технологии
 
Академски и стручни студиски програми што се реализираат на УКЛО во академската 2015/2016 година:
1. Технички факултет – Битола 
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ
Машинство
Индустриски менаџмент
Сообраќајно-транспортно инженерство
Сообраќајно-транспортна телематика
Сообраќајно-транспортни системи и технологии
Графичко инженерство
Електроенергетски системи
Мехатроника
Мехатроника - Охрид
СТУДИИ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК
Мехатроника
Сообраќајно-транспортно инженерство
СТРУЧНИ СТУДИИ
Енергетика и заштита на животната средина 
 
2. Економски факултет – Прилеп 
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 
Менаџмент и бизнис 
Банкарство и финансиски менаџмент
Маркетинг менаџмент
Меѓународна економија и бизнис
Сметководство, финансии и ревизија
Е-бизнис
Иновациски и проектен менаџмент
Бизнис информатика
 
3. Факултет за туризам и угостителство – Охрид 
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 
Туризам 
Туризам - Крушево
Осигурување 
Осигурување - Велес
Царина и шпедиција
Гастрономија, исхрана и диететика 
Хотелско-ресторантски менаџмент 
Менаџмент во услужен сектор
 
4. Педагошки факултет – Битола 
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 
Наставник за одделенска настава
Информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Техничкиот факултет)
Англиски јазик и книжевсност
 
5. Факултет за биотехнички науки – Битола
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 
Фармерско производство
Преработка на анимални производи
Квалитет и безбедност на храна
Менаџмент во биотехниката
Агроменаџмент
 
6. Висока медицинска школа – Битола
СТРУЧНИ СТУДИИ
Општа медицинска сестра
Медицинско-лабораториски аналитичар
Физиотерапевти
Радиолошки технолози
Акушерки
 
7. Факултет за безбедност – Скопје
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 
Криминалистика
Безбедност 
Криминилогија и криминална политика
  
8. Правен факултет – Кичево 
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 
Правни студии
Правни студии - Битола
Правни студии - Струга

9. Технолошко-технички факултет – Велес 
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 
Нутриционизам
Нутриционизам - Битола  
Нутриционизам – Кичево
Прехрамбена технологија и биотехнологија

10. Ветеринарен факултет - Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Ветеринарна медицина

 

11. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Информатички науки и комуникациско инженерство со дисперзии во Велес и Прилеп

  • информатички науки и пресметковно инженерство
  • софверско инженерство
  • компјутерска графика и програмирање на видео игри
  • комуникациски технологии
  • компјутерска форензика
  • информациски системи
  • примена на Е-технологии
  • Машинска интелегенција и инженерство на производствени системи 
  • ИКТ претприемништво, иновации и менаџмент на мали бизниси

Scroll to Top