Ректорска управа

Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите на факултетите, директорите на високите стручни школи, директорите на акредитираните научни институти и еден претставник на студентите.

Со Ректорската управа раководи ректорот.

Во работата на Ректорската управа учествуваат генералниот секретар на Универзитетот, без право на одлучување.

Во работата на Ректорската управа можат да учествуваат и директорите на придружните членки кои се во состав на Универзитетот кога се расправа за прашања од нивната дејност.

Надлежностите и начинот на работа на Ректорската управа се уредени со Статутот на Универзитетот ( Акти на Универзитетот / Статут )

Членови на Ректорската управа се:

 1. Проф. д-р Сашо Коруновски, ректор
 2. Проф. д-р Марјан Ангелески, проректор
 3. Проф. д-р Елизабета Бахтовска, проректор
 4. Проф. д-р Виолета Маневска, проректор
 5. Проф. д-р Светлана Николоска, проректор
 6. М-р Офелија Христовска, генерален секретар
 7. Проф. д-р Стојанче Нусев, декан
 8. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, декан
 9. Проф. д-р Цветко Андреески, декан
 10. Проф. д-р Валентина Гулевска, декан
 11. Проф. д-р Љупче Кочоски, декан
 12. Проф. д-р Домника Рајчановска, в.д. директор
 13. Проф. д-р Оливер Бачановиќ, декан
 14. Проф. д-р Пеце Митревски, декан
 15. Проф. д-р Илија Тодоровски, декан
 16. Проф. д-р Валентина Павлова, декан
 17. Проф. д-р Живко Гацовски, декан
 18. Д-р Гордана Мицеска, директор
 19. Д-р Сузана Патчева, директор
 20. Д-р Ели Луческа, директор
 21. Науме Ѓоргиев, директор
 22. Снежана Пажик, директор
 23. Претседател на студентски парламент

Scroll to Top