Постдипломски студии

Универзитетските студии од вториот циклус траат една до две години и со нивното завршување се стекнуваат од 60 до 120 ЕКТС кредити. Овие студии можат да траат и подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди. Основен услов за запишување на постдипломски студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола се претходно завршени студии од првиот циклус на студирање (додипломски студии). Студентот којшто во двата циклуса стекнал вкупно 300 или 360 ЕКТС кредити се здобива со научниот назив магистер или во меѓународно усвоената терминологија master.

Студиски програми од втор циклус на универзитетски студии што се реализираат на УКЛО во академската 2015/2016 година:

Технички факултет-Битола

Студиска програма за машинство

Студиска програма за индустриски менаџмент

Студиска програма за сообраќајно-транспортно инженерство - Патен сообраќај и транспорт

Студиска програма за графичко инженерство

Студиска програма за електротехника

Студиска програма за инженерство за заштита на животната и работна средина

Студиска програма за мехатроника (двогодишни)

Студиска програма за мехатроника

Студиски програми на англиски јазик:

Патен сообраќај и транспорт (модул на англиски јазик)

Мехатроника (програма на англиски јазик)

Економски факултет - Прилеп

Студиска програма за маркетинг менаџмент

Студиска програма за меѓународна економија и бизнис

Студиска програма за сметководство, финансии и ревизија

Студиска програма за бизнис информатика

Студиска програма за бизнис администрација – менаџмент

(модул:Менаџмент; модул:Претприемништво и менаџмент на мали бизниси)

Студиска програма за e-бизнис

Студиска програма за финансиски менаџмент

Студиска програма за банкарство

Студиска програма за менаџмент

Студиска програма за иновациски и проектен менаџмент

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Студиска програма за туризам (двогодишни)

Студиска програма за осигурување (двогодишни)

Студиска програма за туризам (едногодишни)

Студиска програма за осигурување (едногодишни)

Студиска програма за царина и шпедиција

Студиска програма за гастрономија исхрана и диететика

Студиска програма за безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за безбедност - Скопје)

Студиска програма за менаџмент на одржлив развој во туризмот (програма на англиски јазик)

Педагошки факултет - Битола

Студиски програми за јазици:

Македонски јазик 

Англиски јазик 

Германски јазик 

Студиски програми за наставници во одделенска настава и за воспитувачи:

Методика во одделенска настава

Методика во предучилишното образование

Менаџмент во образованието

Образование на надарените и талентираните

Факултет за биотехнички науки - Битола

Студиска програма за менаџмент во биотехниката

Студиска програма за преработка на анимални производи

Студиска програма за фармерско производство

Студиска програма по фармерство и агротуризам

Студиска програма по фармерство и агробизнис

Студиска програма по квалитет и безбедност на храна од животинско потекло

Втор циклус специјалистички стручни студии

Студиска програма по фармерско производство

Правен факултет – Кичево со дисперзирани студии во Битола

Студиска програма по меѓународно право

Студиска програма по граѓанско право

Студиска програма по казнено право

Факултет за безбедност - Скопје

Студиска програма за криминалистика

Студиска програма за меѓународна безбедност

Студиска програма за форензички науки

Студиска програма за безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за туризам и угостителство - Охрид)

Технолошко-технички факултет - Велес

Студиска програма по нутриционизам (дводишни)

Студиска програма по нутриционизам (едногодишни)

Студиска програма за управување со квалитет и безбедност на храна

Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола

Студиска програма за информатика и компјутерска техника

Студиска програма за информатика и компјутерска техника (програма на англиски јазик)

Студиска програма за инженерство и менаџмент на софтверски апликации

Висока медицинска школа - Битола

 

ВТОР ЦИКЛУС СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТРУЧНИ СТУДИИ

Студии за медицинска сестра/медицински техничар

- специјализација за интензивна нега

- специјализација за геронтологија со палијативна грижа

- специјализација за ментално здравје

- специјализација за семејна и патронажна грижа

- специјализација за инструментарка

- специјализација за онкологија

Студии за физиотерапевти

- специјализација за рехабилитација во неврологија

- специјализација за рехабилитација во психијатрија

- специјализација за рехабилитација во детска возраст

- специјализација за рехабилитација во домашни услови

- специјализација за рехабилитација во хирургија, травматологија и ортопедија

Студии за медицинско-лабораториски аналитичар

- специјализација за биохемиски анализи

- специјализација за микробиолошки анализи

- специјализација за санитарна екологија

Студии за акушерки

- специјализација за перинатална грижа

- специјализација за примарна здравствена заштита

Студии за радиолошки технолог

- специјализација за компјутеризирана томографија и магнетна резонанца

 

Научен институт за тутун - Прилеп

Студиска програма за производство на тутун

Студиска програма за обработка и преработка на тутун

Студиска програма за производство на тутун (двегодишни)

Студиска програма за обработка и преработка на тутун (двегодишни)


Scroll to Top