Докторски студии

 

На Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола во согласност со Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии, во академската 2015/2016 година се реализираат следните студиски програми:

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

Машинство

Сообраќајно-транспортно инженерство

Графичко инженерство и дизајн

Индустриски менаџмент

 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

Образовни науки

Менаџмент во образование

Надареност и талентираност

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ

Безбедност

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

Маркетинг

Меѓународен бизнис

Менаџмент

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО-ОХРИД

Туризам

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Технологија и безбедност на прехранбени производи

 

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ –КИЧЕВО

Меѓународно право и политика

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ –БИТОЛА

Информатичка и компјутерска техника

Инженерство и менаџмент на софтверски апликации

 

ТЕХНОЛОШКО –ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ –ВЕЛЕС

Иновативни технологии за храна и нутриционизам

 

НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН –ПРИЛЕП

Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун

 


Scroll to Top