РАБОТИТЕ ВО ЈАВНА ИНСТИТУЦИЈА И ПОТРЕБЕН ВИ Е ДОКАЗ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК?

Зошто Аптис?

  • Според Законот за административни службеници на Република Македонија, Аптис е еден од тестовите кој е прифатен како доказ за познавање на англискиот јазик;
  • Извештај со резултатот и нивото на познавање на англискиот јазик според Европската јазична рамка (ЕЈР) се добива веднаш по полагањето;
  • Термини за полагање;
  • Сега може да се полага и во Битола во просториите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола;
  • Цената на испитот е само 1550 ден;
  • Се полага на компјутер и се тестира познавањето на граматиката и вокабуларот како и вештините слушање и читање; 
  • Тестирањето се завршува за 2-2,5 часа;
  • Тестот е составен од страна на Британски совет, организација со над 70-годишно искуство во оценување на англискиот јазик.

Како да се подготвите?

Со форматот на тестот и неговите демо верзии, може да се запознаете на http://www.britishcouncil.mk/exam/aptis. Може да се подготвувате со материјали за општа јазична подготовка коишто се наменети за граматика и вокабулар, слушање и читање на нивото кое ви е потребно (А1-Ц1). На веб-страницата на Британски совет може да одберете училиште (http://mk.bcschoolfinder.org/lesnokako123.php) во најблиското место на живеење што има искуство во јазична обука по англиски јазик на соодветното јазично ниво (А1–Ц1).

 

Како да се пријавите?

Пријавете се за Аптис со испраќање на пополнетата пријава по електронска пошта на (goce.markoski@uklo.edu.mk).

Треба да уплатите 1,550 денари, 4 работни дена пред испитот. На следната жиро сметка

Назив и седиште на примачот: Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка: 100 0000000630 95

Сметка на буџетски корисник-единка корисник: 1600105096 788 14

Приходна шифра и програма 725939 42 

 

Потврда за вашата регистрација ќе добиете по електронска пошта во рок од 3 работни дена од добивање на вашата пријава.

Датуми за полагање

Секој втор петок во месецот. Доколку постои интерес и се оформи група полагањата можат да се одржуваат и почесто.

Резултати

По полагањето веднаш ќе добиете извешај за освоените бодови, со печат од Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола. Резултатот од тестот е изразен во бодовната скала (0 до 50) за деловите граматика и вокабулар, а деловите слушање и читање покрај бројот на бодови, се изразени, со соодветното јазично ниво на ЕЈР (А1 – Ц). Ако добиениот резултат не ги задоволува вашите очекувања или потреби, може повторно да го полагате испитот во другите објавени термини, со повторно пријавување.

 

Контакт

м-р Гоце Маркоски / 

goce.markoski@uklo.edu.mk  

071-360-613

047/ 223-788 лок. 128


Scroll to Top