УКЛО низ бројки

УКЛО НИЗ БРОЈКИ И ФАКТИ

  

СТРУКТУРА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

 • 10 факултети
 • 1 висока школа
 • 1 научен институт
 • 4 придружни членки 

 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

 • 51 студиски програми за прв циклус универзитетски и стручни студии по Конкурсот за 2016/2017 (од кои две студиски програми на англиски јазик)
 • 80 студиски програми за втор циклус универзитетски и специјалистички студии по Конкурсот за 2016/2017 (од кои четири студиски програми на англиски јазик)
 • 22 студиски програми за трет циклус универзитетски студии по Конкурсот за 2016/2017

        или СЕ ВКУПНО: 153 студиски програми на прв и втор циклус

 

СТУДЕНТИ (во академската 2016/2017)

 • околу 8.500 на прв, втор и трет циклус студии
 • околу 65 странски студенти студираат во систем
 • 38.799 дипломирани студенти на УКЛО (податок по Главната книга на дипломирани студенти на УКЛО)
 • 1.139 магистрирани студенти на УКЛО (податок од Главните книги на магистрирани студенти од единиците)
 • 265 доктори на науки промовирани на УКЛО (податок по Главната книга на докторирани студенти на УКЛО)

 

КАДАР (состојба 2016)

 • 348 наставен кадар (278 вработени + 70 ангажирани)
 • 44 соработнички кадар (37 вработени + 7 ангажирани) 
 • 235 административно-технички кадар (221 вработени + 14 ангажирани) 

ВКУПНО: 627 кадар на ниво на УКЛО (единици + Ректорат)


Scroll to Top